گروه کسب و کار بانیان اقتصادی تجارت فردای ملل | شماره ثبت 2935 | شرکت مادر تخصصی
هلدینگ توسعه تجارت و آموزش ملل
شماره گواهینامه  هم سطح  تاریخ صدور  گرایش  رشته  سطح  کدملی  نام و نام خانوادگی  ردیف
M-128-111 97/12/5 مدیریت  ورزش تربیت بدنی و  علوم ورزش 2 0084040076  مرتضی ودادی گنزق 1
M-128-112 97/12/5  مهندسی  برق 2 0532565185  ساسان محمودی 2
M-128-114 97/12/15 پلیمر و

پتروشیمی

 شیمی 3 1291622500  محمد شبانی 3
M-128-116 97/12/15  مهندسی  شیمی 3 1271374315  شادی افلاکی 4
M-128-115 97/12/22 پلیمر و

پتروشیمی

 شیمی 4 1291622500  محمد شبانی 5
M-128-117 97/12/22  مهندسی  شیمی 4 1271374315  شادی افلاکی 6
M-128-119 98/1/17 برنامه ریزی  جامع  مدیریت 4 4678996583 محمدعلی غفاری  فارسانی 7
M-128-120 98/1/17  سیالات  مکانیک 2 3960739095  علی زمانیان 8
M-128-121 98/1/17  سیالات  مکانیک 2 3960899076  فرهنگ گیوی 9